Ministrja Balluku me përfaqësuesit e AREA

Mtakimi1inistrja Balluku me përfaqësuesit e AREA, Shoqata Shqiptare e Energjisë së Rinovueshme.
🔸 Kontrolli i përputhshmërisë ligjore në zbatimin e kontratave të HEC-eve, proces i rëndësishëm dhe i pakthyeshëm i cili do të kthehet në favor të këtij sektori, pasi subjektet, që kanë investuar dhe u janë përmbajtur kontratave nuk do të cënohen dhe për më tepër do të mbështeten në kryerjen e aktivitetit të tyre
MIE gëzon të drejtën ligjore, si autoriteti kontraktues, që të monitorojë zbatimin e të gjitha kontratave të lidhura përsa i përket zbatimit të afateve kontraktore, zbatimit të projektit, respektimit të kushteve mjedisore, kapacitetit prodhues si dhe çdo detyrimi tjetër kontraktor.

Video