Notice: Constant AUTOSAVE_INTERVAL already defined in G:\PleskVhosts\areasso.org\httpdocs\wp-content\themes\area\functions.php on line 2

Notice: Constant WP_POST_REVISIONS already defined in G:\PleskVhosts\areasso.org\httpdocs\wp-content\themes\area\functions.php on line 3

Deprecated: Function create_function() is deprecated in G:\PleskVhosts\areasso.org\httpdocs\wp-includes\pomo\translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in G:\PleskVhosts\areasso.org\httpdocs\wp-includes\pomo\translations.php on line 208
Legjislacioni - Area

Legjislacioni

VENDIM Nr. 8, datë 17.01.2019

MBI ÇMIMIN VJETOR TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE QË DO T’U PAGUHET PRODHUESVE EKZISTUES ME PËRPARËSI PËR VITIN 2019
Download
> Read More

VENDIM Nr. 163 Datë 12.10.2017

PËR FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E LICENCËS PËR AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR
Download
> Read More

VENDIM Nr.161, Datë 12.10.2017

PËR FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HARTIMIN DHE MIRATIMIN E LICENSËS PËR AKTIVITETIN E SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR
Download
> Read More

VENDIM Nr.159, Datë 04.10.2017

MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E “RREGULLAVE PËR PËRCAKTIMIN E FORMATIT TË TË DHËNAVE DHE PROCEDURËN PËR AKSESIN E...
Download
> Read More

VENDIM Nr. 136, Dati! 06.09.2017

MBI FILLIMIN E PROCEDURES PER MIRATIMIN E RREGULLORES PER PERCAKTIMIN E PAGESA VE TE RREGULLIMIT PER TE LICENSUARIT NE SEKTORIN...
Download
> Read More

VENDIM Nr.152, Date 28.09.2017

MBI FILLIMIN E PROCEDURES PER MlRATIMIN E LICENCES PER VEPRIMT ARINE E OPERIMIT TE SISTEMIT TE SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE
Download
> Read More

VENDIM Nr. 156 Date 28.09.2017

MBI FILLIMIN E PROCEDURES PER MIRA TIMIN E METODOLOGnSE SE LLOGARIT JES SE T ARIF A VE TE OPERA TORIT...
Download
> Read More

Nr. 157, Date 28.09.2017

MBI FILLIMIN E PROCEDURES PER MlRATIMIN E METODOLOGJISE SE LLOGARIT JES sit T ARIF A VE Tit OPERA TORIT TE...
Download
> Read More

LIGJ Nr. 7/2017

PЁR NXITJEN E PЁRDORIMIT TЁ ENERGJISЁ NGA BURIMET E RINOVUESHME1 Qёllimi i kёtij ligji ёshtё: a) tё nxitë rritjen e...
Download
> Read More

VENDIM Nr. 115, Datë 27.07.2017

ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË BORDI PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR GARANCITË FINANCIARE TË PJESËMARRËSVE PËR REGJISTRIMIN NË TREGUN E ENERGJISË...
Download
> Read More

VENDIM Nr.120, Datë 27.07.2017

MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E VOGLA GJENERUESE FOTOVOLTAIKE ME KAPACITET TË...
Download
> Read More

Ligji Nr. 109/2016

Kjo rregullore hartohet në zbatim të neneve 20 dhe 39, të Ligjit Nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” dhe...
Download
> Read More

Ligji Nr. 58/2017 Vendimi I ERE

Kjo rregullore hartohet në zbatim të nenit 42, të Ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” dhe nenit 27...
Download
> Read More

Ligji Nr . 43/2015

Qëllimi i ligjit Qëllimi i këtij ligji është garantimi i furnizimit të qëndrueshëm dhe të sigurt me energji elektrike të...
Download
> Read More

Ligji Nr. 7/2017

Qёllimi i kёtij ligji ёshtё: a) tё nxitë rritjen e prodhimit tё energjisё prej burimeve tё rinovueshme pёr tё siguruar...
Download
> Read More

Ligji Nr. 125/2013

Ky ligj rregullon kompetencat e autoriteteve kontraktuese për të hyrë në marrëveshje koncesionesh/partneritetesh publike private, për investime të bazuara në...
Download
> Read More

Ligji Nr. 138/2013

Qëllimi i këtij ligji është: a) të ndihmojë në përdorimin ekonomik të burimeve natyrore dhe zhvillimin e qëndrueshëm në Republikën...
Download
> Read More

Ligji Nr. 1701/2008

1. Qëllimi i kësaj rregulloreje është të përcaktojë procedurat dhe dokumentacionin e nevojshëm për aplikimin, vlerësimin dhe dhënien e një...
Download
> Read More

Ligji Nr. 9072/2003

Qëllimi i këtij ligji është sigurimi i kushteve për furnizimin me energji elektrike të konsumatorëve, sipas parametrave standarde. Kjo sigurohet...
Download
> Read More

Video